Emlak Haberleri

Kiralar ertelenecek!

TBMM’ye sunulan Esnaf ve Sanatkarların Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararların Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile esnafın 1 yıllık kiralarının ertelenmesi amaçlanıyor.

Esnaf ve Sanatkarların Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararların Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ye verildi.

Kiralar ertelenecek

Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi kapsamında, esnaf ve sanatkârların salgın dönemindeki sigorta primi ve vergi borçlarının faizsiz olarak beş yılda ödenecek şekilde yapılandırılması, bunların kullandıkları kredilerin faizsiz olarak bir yıl ertelenmesi, kredi ve kredi kartı borcu, karşılıksız çek ve protesto edilen senetler nedeniyle kredi sicili bozulanlara sicil affı getirilmesi, esnaf ve sanatkârların kira ödemelerinden gelir vergisi stopajı yapma yükümlülüklerinin kaldırılması, alışveriş merkezlerinin haftada bir gün tatil edilmesi ve kamuya ait taşınmazlarda kiracı konumunda bulunan esnaf ve sanatkârlardan bir yıl süreyle kira alınmaması amaçlanıyor.

Esnaf kapısına kilit vurdu

Resmi açıklamalara göre, mücbir sebep ilan edilerek salgından etkilenen işyerlerinin bu yılın son çeyreğinde ödenmek üzere ertelenen SGK prim borcu 40 milyar TL, vergi borcu 29,4 milyar TL düzeyinde. Bu tutarların bu yılın son çeyreğinde (Ekim-Kasim ve Aralık aylarında) ödenmesi gerekiyor. Ancak esnaf ve sanatkarların birçoğu kapısına kilit vurmuş durumda.

Beyan esas alınacak

Koronavirüs salgının esnaf ve sanatkârların üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla kanun teklifi hazırlandı. Teklif ile yeni bir sicil affı getirilerek bu vatandaşların krediye eşiminin önündeki engeller kaldırılacak. Esnaf ve sanatkârların önemli bir gider kalemi olan kira ödemelerinden gelir vergisi stopajı yapma yükümlülükleri kaldırılıyor, işyeri kira gelirlerinin de konut kiralarında olduğu gibi kiralayan tarafından beyan edilerek ödenmesi esası önerildi.

ESNAF VE SANATK RLARIMIZIN YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGININA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER KAPSAMINDA UĞRADIKLARI ZARARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN  KANUN TEKLİFİ
MADDE 1-
 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (a) alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2– 22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da kullandığı nakdî ve gayrî nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz.
(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.”

MADDE 3- 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fikrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Her durumda, bir il sınırındaki alışveriş merkezi ya da merkezleri, ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alinmak suretiyle, Vali tarafından belirlenecek olan haftanın bir gününde hizmet vermez.”

MADDE 4- 16/04/2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1-(1) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca ertelenen Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimişil bedelleri 01/04/2020 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıllık döneme ilişkin tahsil edilmez.
(2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul ve eğitim kurumlarının kiralama usul ve işlemlerine göre işlettirilen kantinlerinde, kira bedeli 01/04/2020 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıllık döneme ilişkin tahsil edilmez. 09/02/2012 tarihli ve 28199 sayilHALE Resmi Gazetede yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının “c)” bendinde tanımlanan kantinlerin bağlı olduğu devlete ait okul ve eğitim kurumlarında aile birliğinin gelirlerindeki azalma, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konacak ödenekten karşılanır.
(3) Maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kira bedelini kısmen ya da tamamen ödemiş olup bu maddeden yararlanacaklara daha önce ödemiş oldukları tutarlar iade edilmez.”

MADDE 5- 7244 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
“EK MADDE 2- (1) Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında yetkili makamlarca alınan tedbirler dolayısıyla faaliyetleri geçici süreyle durdurulan işletmelere, durdurma işlemi tarihinden geçerli olmak üzere, 01/04/2021 tarihine kadar iş yeri kira desteği verilir. Destek; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden karşılanır, herhangi kesintiye tabi tutulamaz ve haczedilemez.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren işletmelerden, Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerinde düzenlenen hususları ihlal edenler, iş yeri kira desteğinden yararlandırılmaz.
(3) Cumhurbaşkanı, uygulamanın süresini üç aya kadar uzatmaya yetkilidir.
(4) İş yeri kira desteğinin azami tutarlarının belirlenmesi dahil olmak üzere maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 6- 7244 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
“EK MADDE 3- (1) Yeni Koronavirus (COVID-19) salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların, Türkiye Halk Bankası A.Ş tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Türkiye Halk Bankası A.Ş’den kullandıkları kredilerinden doğan borçlarından, vadesi 31/12/2020’ye kadar dolacak olan borçları bir yıl süreyle faizsiz olarak ertelenir, kredi itfa tablosundan kalan tüm taksitler de ertelemeye uygun olarak ötelenir.
(2) Türkiye Halk Bankası A.Ş’nin ertelemeden doğacak faiz kayıpları, esnaf ve sanatkâr kredilerine uygulanan cari faiz üzerinden hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır.

MADDE 7- 7244 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
“EK MADDE 4-(1) Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alinan tedbirlerden doğrudan etkilenen;
a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,
T. 6. M. M. b) Ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende sağfik HALA hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakeingi bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,
c) Ana faaliyet alanı itibarıyla; alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen (yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber ve kuaför ve benzeri) işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin,  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13’üncü maddesine göre mücbir sebep kabul edilerek beyanları uzatılıp Ekim, Kasım ve Aralık 2020 aylarina ertelenen vergi borçları, mükelleflerin bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 iş günü içinde başvurusu üzerine, faizsiz olarak ve yılda bir taksit ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilir.
(2) Birinci fıkrada sayılan mükelleflerden 31/5/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıranlar ile köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan (b) bendi kapsamında sigortalı olanların mücbir sebep kabul edilerek Ekim, Kasım ve Aralık 2020 aylarına ertelenen sigorta prim borçları, faizsiz olarak ve yılda bir taksit ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilir.

MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya