Emlak Haberleri

Aydın’da 5 adet kamu konut satışa sunuldu!

Aydın Milli Emlak Müdürlüğü, Aydın ili, Efeler ilçesi, Meşrutiyet Mahallesi’nde yer alan 5 adet kamu konutunu yüzde 10 indirim ve 60, 84 ya da 120 ay taksit fırsatıyla satıyor. Konutların fiyatları 580 bin TL’den başlıyor…

Aydın Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, Aydın ili, Efeler ilçesi, Meşrutiyet Mahallesi’nde yer alan 5 adet kamu konutu satışa sunuldu.

Aydın Efeler’de satışı yapılacak konutların ihalesi açık teklif usulüyle 17 Ağustos 2022 tarihide saat 10:00’da gerçekleştirilecek.

Peki Aydın Efeler’de satışı yapılacak konutların fiyatları ve büyüklükleri ne kadar? İşte Aydın Efeler’de satışı yapılacak konutlarla ilgili merak edilenler…

Aydın Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa sunulan konutların büyüklükleri net 89 metrekare, brüt ise 132,10 metrekare olarak belirlendi.

3+1 konut tipindeki 5 dairenin fiyatları ise 580 bin TL’den başlıyor, 670 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Kamu konutlarının satışı kapsamında peşin ödemelerde yüzde 10 indirim imkanı sunulurken, 60, 84 ve 120 ay taksit fırsatı sağlanıyor.

İşte Aydın Milli Emlak Müdürlüğü tarafından kamu konutuna satışına ilişkin verilen o ilan…

İlan metni:

AYDIN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (Milli Emlak Müdürlüğü)
İLAN

1-    Aşağıda özellikleri belirtilen (1) numaralı tablodaki taşınmazların (kamu konutları) ve (2) numaralı tablodaki taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde yapılacaktır.
2-    İhaleler, Ramazanpaşa Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı  6. Sokak Efeler/AYDIN adresindeki Maliye Hizmet Binasının 3. katında bulunan Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3-    İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; HER İHALE DOSYASI İÇİN AYRI AYRI hazırlanmak üzere
a- Geçici teminatı yatırmaları; Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler 1- Tedavüldeki Türk Parası [ Geçici teminat bedeli; nakit olarak Aydın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Aydın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Aydın Şubesindeki TR73 0001 0000 3300 0010 0051 86 IBAN no.lu hesabına, katılmak istenilen ihaleye ilişkin ayrıntılı açıklama yapılarak yatırılabilir. Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık vb. aracılığıyla Havale/EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale gününden en az 1 (bir) iş günü öncesinde tamamlanarak yatırılan paranın, geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair Aydın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak olan onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinde diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmekte olup belirtildiği şekilde onaylı muhasebe işlem fişi alınmadan sunulan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.] 2- Mevduat veya katılım bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları [her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.] 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri kabul edilir) 4- Taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin edilen Türk Vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertbl döviz
b-Kanuni yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah İlmuhaberi) vermeleri c-Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri d-Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri e-Tüzel kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri
f- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2022 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
4-    a-Kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı olarak tahsis edilen dahil) ve fiilen konutta (tabloda fiili durumu “dolu” olarak belirtilen) oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
b-Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
c-İhale bedeli, öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın; i) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle, ii) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle, iii) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
d-Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
e-İhale bedeli gerek öncelikli alım hakkı sahibi tarafından gerekse en yüksek teklifi veren istekli tarafından yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenebilecektir. Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
5-    (2) numaralı tablodaki satışı yapılacak taşınmazların satış bedellerinin tedavüldeki Türk Parası ile ödenmesi esastır. Ancak, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler nominal değeri üzerinden (Bu senet ve belgelerin nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş olması hâlinde, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) ödeme aracı olarak kabul edilir. Taşınmazların satış bedeli, peşin veya taksitle ödenebilir. Sadece (2) numaralı tablodaki satışı yapılacak taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.
6-    (1) ve (2) no.lu tablodaki Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden, 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.
7-    Hazineye ait taşınmazların satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmaz.
8-    İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
9-    İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10-    İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahütlü bir mektupla da gönderebilirler.
11-    Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
12-    İhale ilanı http://aydin.csb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr adreslerinden öğrenilebilir.

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya