Emlak Haberleri

Başakşehir Belediyesi’nden 27.5 milyon TL’ye satılık akaryakıt tesis alanı!

Başakşehir Belediye Başkanlığı, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım (Tatarcık) Mahallesinde yer alan “Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı” lejantında kalan 4 bin 439 metrekare alanlı taşınmazı 27 milyon 500 bin TL’ye satıyor…

Başakşehir Belediye Başkanlığı tarafından, mülkiyedi Belediyeye ait olan Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım (Tatarcık) Mahallesinde yer alan “Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı” lejantında kalan 4 bin 439 metrekare alanlı taşınmazı 27 milyon 500 bin TL’ye satışa çıkarıyor. Gayrimenkulün satış ihalesi 27 Ekim 2020 tarihinde saat 11:30’da gerçekleştirilecek.

İlan Metni: 

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN 121 ADA 5 PARSEL SAYILI BAKIM VE AKARYAKIT TESİS ALANI SATIŞI

Tasarrufu Belediyemize ait olan “Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım (Tatarcık) Mahallesinde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait olan 1/1000 ölçekli imar planında “Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı” lejantında kalan 4.439,80 m² alanlı 121/5 parsel nolu taşınmazın satılması” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 (a) maddesi “Kapalı Teklif Usulü” ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1.    İdarenin:
a.    Adresi: Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi, 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Caddesi No:3 Başakşehir/İSTANBUL
b.    Telefon ve Faks Numarası: 444 0 669 ve 0(212) 692 55 32

2.    İşin Adı: “Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1.Kısım (Tatarcık) Mahallesi, 121/5 parsel sayılı taşınmazın satılması” işi

3.    İşin Yeri: Başakşehir İlçesi,Bahçeşehir 1.Kısım (Tatarcık) Mahallesi, 121 Ada 5 Parsel

4.    Muhammen Bedel : 27.500.000,00-TL (YirmiyedimilyonbeşyüzbinTürkLirası)

5.    Geçici Teminat (%3): 825.000,00-TL (SekizyüzyirmibeşbinTürkLirası)

6.    İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler:
a.    İl/İlçe: İstanbul/Başakşehir
b.    Mahalle: Bahçeşehir 1.Kısım( Tatarcık) Mahallesi
c.    Ada/Parsel: 121/5
d.    Yüz Ölçümü: 4.439,80 m²
e.    Belediye Hisse Oranı: Tam
f.    İmar Durumu: Bakım ve Akaryakıt Tesis Alanı

7.    İhalenin Yeri ve Zamanı :
a.    Yapılacağı Yer: Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu, Başak Mahallesi, 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Caddesi, No:3 Başakşehir/İSTANBUL

8.    Tarih ve Saati: 27/10/2020 (Salı) Saat: 11:30

9.    Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 27/10/2020 Saat: 11:30

10.    İhaleye Katılabilme Şartları:
a.    Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı
b.    İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge
c.    Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:
i.    Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
ii.    Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
d.    İmza Sirküleri:
i.    Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
ii.    Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
e.    Teklif Mektubu: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) Maddesine uygun.
f.    Geçici Teminat: Geçici teminatı yatırmış olduğunu gösterir belge.
g.    İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
h.    Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belge.
i.    İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname.
j.    Belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bunların noterden onaylı olması gerekir.

11.    Şartname ve ekleri Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Başak Mahallesi, 5.Etap 1.Kısım, Akşemsettin Caddesi, No:3 başakşehri/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 1.500,00TL(Binbeşyüz-TürkLirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilir.

12.    İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (27/10/2020 (Salı) Saat: 11:30’a kadar) Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi, 5.Etap 1.Kısım, Akşemsettin Caddesi, No:3 Başakşehir/İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya