Emlak Haberleri

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan o ihale ilanı…

İstanbul İli Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Çekmeköy Hüseyinli’de yer alan arsa için satış ihalesi düzenliyor. Merakla beklenen ihale bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

İstanbul İli Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Çekmeköy Hüseyinli’de yer alan arsayı satışa çıkardı. Yatırımcıların merakla beklediği arsanın satış ihalesi bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Satışa çıkarılan arsa Hüseyinli Mahallesi’nde yer alıyor. Arsa için ödenecek muhammen bedel 26 milyon 468 bin 837 TL olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli ise 794 bin 65 TL olaral belirlendi.

21 bin 175 metrekare alana sahip arsanın imar durumu ekolojik turizm alanı olarak belirlendi.

Yatırımcıların radarına giren ihale 2 Haziran 2022 tarihinde saat 11:00’de i Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası 1. Kattaki toplantı salonunda yapılacak.

İşte bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan o ihale ilanı…

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul İli Çekmeköy Belediye Başkanlığından:
1- Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No:5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediyesi Ana Hizmet Binası 1. Kattaki toplantı salonunda yapılacaktır.

2- Şartname bedeli 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) olup, Çekmeköy Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.
3- İhaleye Katılabilme Şartları; İhaleye katılmak isteyen isteklilerin tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir.
A. Gerçek Kişilerden;
İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait noter tasdikli imza sirküleri,
B. Tüzel Kişilerden;
Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri,
Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu,
C. Ortak Girişimlerden;
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.
Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.
4- 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.
5- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Merkez Binasında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6- Müşteri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (On Beş) takvim günü içinde ihale bedeli ile taşınmazın devri ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödeyecektir.
7- Bu ilan kapsamında yapılacak olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya