Emlak Haberleri

İnternetten ev satışına düzenleme!

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde neler değişti? İnternetten ev satışına hangi düzenlemeler getirildi? İşte ayrıntılar…

Dünya Gazetesi köşe yazarı Veysi Seviğ bugünkü köşesinde amme alacaklarının tahsil usulünü kaleme aldı.

İşte Veysi Seviğ’in ‘Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında değişiklik’ başlıklı yazısı…

316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun’da gerçekleştirilen değişiklikler uygulamalar kapsamında önemli unsurlardan oluyor, bu kapsamda da bazı durumların değerlendirilmesi gerekir. O durumlar da şöyle:

7316 sayılı Kanun’un birinci maddesiyle A.A.T.U.H.K’nın 85. maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde bulunan “Menkul mallar” ibaresinin ardından gelecek şekilde “elektronik ortamda veya” ibaresi, 4’üncü cümlesindeki “değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar” ifadesinin ardından gelecek şekilde “ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar” ifadesi ve maddeye birinci fıkrasınının ardından gelecek şekilde aşağıdaki fıkra ilave edildi:

“Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5’i nispetinden para teminat olarak alınır. Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkilidir.”

Bu değişiklikle muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da açık artırma usulü ile satışına fırsat sunuldu. Ayrıca 7316 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin değiştirilmesi ile; menkul malların elektronik ortamda da satılmasına da imkan verilmesiyle 85. maddeye eklenen fıkra ile artırmaya iştirak edecek kişilerden menkul mal için belirlenen değerin yüzde 5’i kadar paranın teminat şeklinde alınmasını öngören bir değişiklik yapıldı.

A.A.T.U.H.K’nın 90. maddesindeki düzenleme ile;

7316 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile A.A.T.U.H.K.’nın 90. maddesi şu hale geldi:

“Madde 90 – Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca fiziki veya elektronik ortamda açık artırma ile satılır. Satış komisyonun oluşumu alacaklı amme idarelerince belirlenir. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

A.A.T.U.H.K.’nın 97. maddesinde gerçekleştirilen düzenlemeyle:

7316 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile A. A. T. U. H. K.’nın 97. maddesinin 2’nci fıkrasının ilk ve ikinci cümlesinde aşağıdaki gibi değişiklik yapıldı, 3’üncü cümlesi yürürlükten alındı ve maddeye aşağıda gibi fırka ilave edildi:

“İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme hacet bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur.”

Bu madde ile 86’ncı madde kapsamında mesuliyeti olan kişilerden alınan teminattan gerekli mahsup gerçekleştirilmesinin ardından bakiye teminat tutarı irat kaydedilir.

A.A.T.U.H.K.’na eklenen 97/A maddesi:

7316 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile A.A.T.U.H.K’ya 97. maddesinin ardından gelecek şekilde şu madde ilave edildi:

“Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı: Madde 97/A – Menkul ve gayrimenkul mallar bu kanun hükümlerine göre elektronik ortamda açık artırma ile satılabilir.

Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında teklif verme yoluyla yapılır. Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükarda satış ilanı yapılır. Satışa ilişkin farklı mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri arasında farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilan esas alınır. Elektronik ortamda satışa sunulan mala ilişkin artırma sonucu, izleyen iş günü elektronik ortamda ilan edilir. Elektronik ortamda satılamayan menkul mallar bu Kanun hükümlerine göre pazarlık usulüyle fiziki veya elektronik ortamda satılabilir.

Artırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde asgari artırım bedelini, teklif verme sürelerini, alınacak teminat türünü, artırma sonucunu belirtilen ilanda yer alacak hususlar ile elektronik ortamda yapılacak satışa ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya