Emlak Haberleri

İstanbul Kartal ve Tuzla’da yer alan 2 adet gayrimenkul 13 milyon 520 bin 700 TL bedelle satışta!

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İstanbul Kartal ve Tuzla’da yer alan 2 adet gayrimenkulü 13 milyon 520 bin 700 TL bedelle satışa çıkardı.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İstanbul Kartal ve Tuzla’da yer alan 2 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 13 milyon 520 bin 700 TL olarak belirlendi.

GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların kiralanması/ satışı, gösterilen gün ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı,  Ankara  Cad. Hükümet Konağı Sok No: 11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) Geçici teminatı yatırmaları; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler):
1) Tedavüldeki Türk Parası,
2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.
Teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini;
Tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi; Kamu tüzel kişilerinin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi; Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3-Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir. Kira bedelinin taksitle ödenmek istenmesi durumunda ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir.
4-İhaleye ait şartname İhale Servisinde görülebilir. İhale bilgileri internet adresimizdeki (http://istanbul.csb.gov.tr) “Milli Emlak Duyuruları” bölümünden takip edilebilir.
5-Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
6-Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
7-Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL’den (Beşmilyon TL’den) 10.000.000,00-TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25
(on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
8-Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

 

 

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya