Emlak Haberleri

Milli Emlak’tan konut satışları!

Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğü, Ankara Keçiören’de kamu konutu satıyor. İşte ihale detayları…

Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğü,  Ankara  Keçiören’de yer alan kamu konutlarını satışa çıkardı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 1010 metrekare ve 805 metrekare arsa payına sahip kamu konutlarının satış ihalesi 18 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Tahmini satış bedellerinin 6 milyon 437 bin 333 TL ve 5 milyon 50 bin 82 TL olarak belirlendiği ihale kapsamında arsa ve bütün bina satılacak.

Yatırımcıların merakla beklediği ihale için ödenecek geçici teminat bedelleri 643 bin 734 TL ve 505 bin 9 TL olarak belirlendi.

İşte bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan o ihale ilanı…

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seymen Emlak Müdürlüğünden:
SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARI

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen
tarih ve saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Seymen Emlak Müdürlüğünce
oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.
ADRES: İzmir-1 Cadde No: 35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu.
1- İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Mal müdürlüklerine yatırıldığına dair makbuzun, Teminat Bedelinin banka aracılığı ile
yatırılmak istenilmesi durumunda ise Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal
Şubesinde bulunan TR25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN numaralı Banka hesabına ödenmesi ve Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden
alınacak Onaylı Muhasebe İşlem Fişinin (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.) Banka Teminat Mektubunun
verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon
başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.
b) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgâh ilmühaberleri), tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını
gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,
c) Tüzel kişilerin;
1. İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki
kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş
vekâletname,
3. Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
2- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan
(K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince,
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından, Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni
verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli: 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye
kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) tahsil edilecektir.
4- Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL’yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmı kanuni
faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
5- Ayrıca satışı yapılacak kamu konutları için; bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı
tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel
ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı
adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
6- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Seymen Emlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olup ihaleyi alan müşteri, taşınmazın satış
ihalesi şartnamesinde yazılan hükümlere uymakla mükelleftir.
7- (a) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra, ve hizmet tahsisli kamu konutu
tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(b) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.
(c) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek
taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(d) 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md.) gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği
öncelikli alım hakkı sahibi sayılacaktır.
8- İlanın 2. sırasındaki taşınmazın mevcut imar durumu “Konut Alanı” ve yapılaşma koşulu “Ayrık Nizam 3 kat” olmakla birlikte, söz konusu plan
iptal edilmiş olup, mahkeme kararına istinaden hazırlanan yeni planların henüz onaylanmaması nedeniyle imar durumu netleşmemiştir.
İlanın 3. sırasındaki taşınmazın mevcut imar durumu “Konut Alanı” ve yapılaşma koşulu “Ayrık Nizam 3 kat” olmakla birlikte, imar planı
kararlarına yönelik açılan davalar devam etmektedir.
Bu nedenle, söz konusu taşınmazların imar durumunda değişiklik olması halinde ihaleyi alan müşterinin, meydana gelen değişiklik ve dava
sonucunda verilecek karar doğrultusunda Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talep etmeyeceği ve taşınmazı üçüncü kişilere devretmesi durumunda
üçüncü kişilerce herhangi bir talepte bulunulması halinde, bu taleplerin tarafınca karşılanacağına dair Satış Şartnamesinde hüküm bulunmaktadır.”
9- Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde
bulunulmayacaktır. Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek
olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiç bir sorumluluk yüklenmez.
10- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
11- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya