Emlak Haberleri

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin emsal emekli ikramiyesi kararı…

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, mirasçılara müjde niteliğine sahip olan bir karara imza attı. Bu kapsamda, vefat eden kişinin emekli ikramiyesinin hak sahibi mirasçılara ait olduğuna dikkat çekildi…

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, mirasçılara müjde niteliğine sahip olan bir karara imza attı. Bu kapsamda, vefat eden kişinin emekli ikramiyesinin hak sahibi mirasçılara ait olduğu kararı verildi. Kararda, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89/10. maddesinde emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyelerinin kanuni mirasçılarına ödeneceğinin altı çizildi.

Yüksek Mahkeme tarafından verilen karar milyonlarca kişinin yüzünü güldürdü. 2 Haziran 2011 tarihinde vefat eden Z.G.’den alacaklı olan kamu kurumu tarafından, emekli ikramiyesinin iadesi için icra takibi başlatıldı.

Peki süreç nasıl ilerledi? İşte Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin emsal emekli ikramiyesi kararı…

2 Haziran 2011 tarihinde vefat eden Z.G.’den alacaklı olan kamu kurumu tarafından, emekli ikramiyesinin iadesi için icra takibi başlatılmasının ardında mirasçılar duruma itiraz etti. Mirasçıların itirazının ardından icra takibi durduruldu.  Kamu kurumu tarafından bu defa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruldu ve borçlu olan miras bırakan Z.G.’in mirasının en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla reddedildiğine dikkat çekildi.

Mirasçıların avukatı, davacının alacağını takip ettiği icra dosyasında haciz konulan murisin emekli ikramiyesi ve maaşının tereke (ölen veya gaipliğine karar verilen kişilerin mal varlığı, hak ve borçlarının tümüne verilen isim) kapsamında olmadığına dikkat çekerek, mirasçılara ait olduğunun tespitini ve terekenin böylece tasfiyesini savundu.

Mahkeme tarafından iflasın kapanması kararı verilirken, mirasçılar, emekli ikramiyesi ve maaşının tereke kapsamında olmadığı vurgulanarak karar temyiz edildi.

YARGITAY’DAN EMSAL İKRAMİYE KARARI

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, dava kapsamında emsal niteliğine sahip bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, emekli ikramiyesinin mirasçılar tarafından alınmasına hükmetti. Kararda, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından alınan “Emekli Sandığınca yapılan toptan ödeme, mirasçılara ait olduğu için terekeye eklenmez, Kanun gereği mirasçılara verilen bir para olduğu için tenkis davasına konu teşkil etmez” kararına dikkat çekildi. Yine kararda, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89/10. maddesinde emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyelerinin kanuni mirasçılarına ödeneceğinin altı çizildi.

Yargıtay tarafından verilen kararda, vefat edenin en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından reddolunan mirasın sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edildiğine vurgu yapıldı ve tasfiye sonunda arta kalan değerlerin hak sahiplerine verileceğine dikkat çekildi.

İşte Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin emsal emekli ikramiyesi kararı…

“İçtihat Metni”

7. Hukuk Dairesi

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 16/04/2013 gününde verilen dilekçe ile iflas hükümlerine göre terekenin tasfiyesi istenmesi üzerine Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda iflasın kapanmasına dair verilen 23/06/2017 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi mirasçılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR

Talep, en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından mirası reddedilen mirasbırakanın terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine ilişkindir. Davacı vekili; müvekkiline borçlu olan mirasbırakan …’in mirasının en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/346 Esas, 2012/231 Karar sayılı ilamıyla reddedildiğini, müvekkilinin …’e karşı icra takibine itirazın iptali için açtığı  Ankara  4. Ticaret Mahkemesinin 2008/450 Esas sayılı dosyasında aldığı yetkiye istinaden mirasbırakan …’in terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesini istemiştir.

Mirasçılar vekili, davacının alacağını takip ettiği icra dosyasında haciz konulan murisin emekli ikramiyesi ve maaşının terekeye dahil olmadığını belirterek, mirasçılara ait olduğunun tespitini ve terekenin bu şekilde tasfiyesini savunmuştur.

Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin verilen karar, mirasçılar vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 8. Hukuk Dairesince 2014/346 Esas, 2014/21586 Karar sayılı ilamı ile bozulmuştur.

Mahkemece bozma ilamına uyularak iflasın kapanmasına karar verilmiştir.

Hükmü, mirasçılar vekili emekli ikramiyesi ve maaşının terekeye dahil olmadığını belirterek temyiz etmiştir.
Ölenin en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir. (TMK. m.612/1-2) İİK’nun 180. maddesi; reddolunan mirasın tasfiyesinin sekizinci bap (md.208-256) hükümlerine göre; ait olduğu mahkemece yapılacağını hükme bağlamıştır. Öyleyse, mahkemece iflas masası teşkil edilip (md.208), iflas dairesi oluşturulması, iflas dairesince tasfiyenin adi veya basit şekilde yapılmasına karar verildikten (md.208/3) sonra seçilecek tasfiye yöntemine göre gerekli işlemlerin yapılmasının izlenmesi, terekeye (masaya) dahil hiçbir malvarlığı bulunmaz ise, iflas dairesince tasfiyenin tatiline karar verilip, bu hususun ilan edilmesi (md.217), bu ilanda tereke alacaklıları tarafından otuz gün içinde iflasa müteallik muamelelerin tatbikine devam edilmesinin istenmemesi halinde iflasın kapatılacağının açıkça yazılması (md.217); en son olarak da yürütülecek işlemlerin sonucuna göre iflasın kapanmasına (md.254) karar verilebileceği gözönüne alınmaksızın sadece yürütülecek işlemlerin neler olduğuna işaret edilmek suretiyle dosyanın kapatılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89/10. maddesinde, Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek emekli ikramiyelerini almadan ölenler ile ölüm tarihinde aylığa müstahak dul ve yetim bırakmadan ölen iştirakçilerin ikramiyelerinin kanuni mirasçılarına ödeneceği düzenlenmiştir.

Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 2015/17979 Esas, 2016/7416 Karar ve 22.09.2016 tarihli kararında, mirasbırakanın ölümü nedeniyle davacılara ödenen ikramiyenin, hak sahiplerinin sıfatından doğan haklardan olduğu ve terekeye dahil olmadığı, emekli ikramiyesini almanın terekenin sahiplenilmesi anlamına gelemeyeceği belirtilmiştir.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2019/2083 Esas, 2020/6248 Karar ve 15.10.2020 tarihli kararında, emekli ikramiyesinin tamamının dul ve yetim aylığına hak kazanan kişilere ödeneceği Sosyal Güvenlik Yasası’nda hüküm altına alındığından, terekeye dahil edilmeyip hak sahiplerine ait olacağı belirtilmiştir.

Emekli Sandığınca yapılan toptan ödeme, mirasçılara ait olduğu için terekeye eklenmez, Kanun gereği mirasçılara verilen bir para olduğu için tenkis davasına konu teşkil etmez. (… İlmi Açıklama ve Kazai İçtihatlarla Mirasta Tenkis, İade, İstihkak, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1995, sayfa 204; Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 27.02.1967 günlü 953/1097 sayılı kararı)

Somut olayda, mirasbırakan … 02.06.2011 tarihinde vefat etmiş, en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından miras reddolunmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 09.07.2013 tarihli yazısında belirtildiği üzere, …’e kamu emeklisi olması nedeniyle 04.06.2009 tarihinde 40.025,87TL emekli ikramiyesi tahakkuk ettirilmiştir. Mahkemece, emekli ikramiyesinin Kanun gereği hak sahibi mirasçılara ait olmasına karşın tereke kapsamına dahil edilerek tasfiyeye tabi tutulmuş olması doğru görülmemiş ve hükmün bu nedenlerle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın yatıranlara iadesine, 14.10.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya