Emlak Haberleri

Ziya Gökalp Mahallesi’nde yer alan gayrimenkul için satış ihalesi !

İstanbul İli Başakşehir Belediye Başkanlığı, Ziya Gökalp Mahallesi’nde yer alan gayrimenkul için satış ihalesi düzenliyor. İşte detaylar…

İstanbul İli Başakşehir Belediye Başkanlığı, Ziya Gökalp Mahallesi’nde yer alan gayrimenkul için satış ihalesi gerçekleştirecek.

“Kapalı Teklif Usulü” ne göre ihale edilecek olan gayrimenkulün satış bedeli 325 milyon TL olarak belirlendi. Gayrimenkul için ödenecek geçici teminat bedeli 9 milyon 750 bin TL olarak belirlendi.

Yatırıcmıların radarına giren ihale 9 Haziran 2022 tarihinde saat 10:30’da Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İhalede belirlenen bedelin yüzde 50’si peşin, geri kalan yüzde 50’lik kısma 6 ay için yüzde 10 vade farkı eklenerek bulunan tutar, aylık olarak 6 eşit taksitte ödenecek.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul İli Başakşehir Belediye Başkanlığından:

“Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1426 ada 11 parsel (1426 ada 4 parselden ifrazen oluşan) sayılı taşınmazın satılması” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 (a) maddesi “Kapalı Teklif Usulü” ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. İdarenin:
a. Adresi: Başakşehir Belediye Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL
b. Telefon ve Faks Numarası: 444 0 669 ve 0(212) 473 05 03
2. İşin Adı: Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1426 Ada 11 Parsel (1426 ada 4 parselden ifrazen oluşan) sayılı taşınmazın satılması
3. İşin Yeri: Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1426 Ada 11 Parsel
4. Muhammen Bedel : 325.000.000,00-TL (ÜçyüzyirmibeşmilyonTürkLirası) İlgili kanun gereği Belediye mülkleri KDV den muaftır.
5. Geçici Teminat (%3): 9.750.000,00-TL (DokuzmilyonyediyüzellibinTürkLirası)
6. İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler:
a. İl/İlçe: İstanbul/Başakşehir
b. Mahalle: Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi
c. Ada/Parsel: 1426 Ada 11 Parsel
d. Yüz Ölçümü: 20.301,01 m²
e. Belediye Hisse Oranı: Tam
f. İmar Durumu: Konut Alanı (Rezerv yapı alanında kalmaktadır.)
g. Emsal: 1,5
h. Cinsi: Arsa
7. Ödeme Şekli ve Şartları: İhale bedeli peşin ya da vadeli ödenebilir

8. İhalenin Yeri: Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu, Kayabaşı
Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No: 2 Başakşehir/İSTANBUL
9. Tarih ve Saati: 09/06/2022 (Perşembe) Saat: 10:30
10. Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 09/06/2022 (Perşembe) Saat: 10:30
11. İhaleye Katılabilme Şartları:
a. Gerçek Kişi İse;
i. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
ii. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge.
iii. T.C kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport”
iv. Noter tasdikli imza beyannamesi.
b. Tüzel Kişi İse;
i. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

ii. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
c. Ortak Hükümler;
i. Teklif Mektubu: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun.
ii. Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesine uygun.
iii. Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
iv. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında
noter tasdiki yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a)
ve (b) fıkralarına göre temin edecekleri belge.
v. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname.
vi. SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden
sonra alınmış belge.
vii. Vergi borcu bulunmadığına dair Vergi Dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış
belge.
viii. Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.
ix. Kare kodlu ve doğrulanabilir elektronik belgeler hariç yukarıdaki belgelerin aslı yerine
fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bu belgelerin noter onaylı olması gerekir.
12. Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri Başakşehir Belediye
Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2
Başakşehir/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir veya 2.500,00TL (İkibinbeşyüzTürkLirası)
bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
13. Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen
belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da
içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (09/06/2022 (Perşembe) Saat:10:30’a kadar) Başakşehir
Belediye Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL
adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen
teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.

Yorum yapmak için tıklayın

You must be logged in to post a comment Login

Yorumunuz

Yukarıya